Quý khách kính mến:

Chúng tôi nhận được thông báo từ nhà sản xuất Thuần Linh Chi Nissan, từ tháng 7/2018 Công ty “Nissan Chemical Industries” đã chính thức đổi tên thành “Nissan Chemical Corporation”. Từ tháng 3/2019, Thuần Linh Chi Nissan có một vài chi tiết nhỏ thay đổi trên bao bì, nhưng điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến chất lượng và công hiệu của sản phẩm.

Xin tham khảo văn bản thông báo gốc như sau: