Cập nhật quan trọng


Địa chỉ gửi thư cho Chương trình Đổi điểm Nissan đã được cập nhật. Vui lòng gửi số lượng nhãn màu xanh cần thiết và mẫu đơn đổi điểm đã hoàn thành đến địa chỉ mới sau đây. Phương thức gửi qua email và WhatsApp sẽ không thay đổi.

Canited International Industries Corporation
PO Box 97208, Richmond PO Main, BC, Canada V6X 8H3


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *